Page 11 - Professional Line First issue
P. 11

Техника

    ност пазарното търсене да бъде идентифицирано     идеи пестят ценно време за сервиза. Бързият и лесен
    своевременно и точно, за да се задоволят нуждите на  ремонт е основен приоритет, при разработката на
    независимия пазар на резервни части. Иновативните   нови продукти. Когато изберете продуктите на PE,
    и високотехнологични методи за производство, са    вие получавате - резервните части, които са в точния
    ефективни и оптимизирани за максимално качество.   момент на правилното място, могат да се монтират
    Всеки продукт е дефиниран до последния детайл: спе-  лесно и бързо и удовлетворяват всички изисквания по
    цификация на материала, размери, допуски, износва-  отношение на качеството, с гаранция от Нелас и PE!
    не, употреба, външен вид.

    'Постоянния качествен контрол, който
    включва редица тестове, в собствени
    и външни лицензирани лаборатории
    гарантира, че продуктите на PE осигуряват

    постоянни и високи качествени
    показатели.


    Когато използвате продукти PE, вие получавате на-
    деждност и високо качество, като на първоначалното
    оборудване.

    Бързо & Лесно
    Това е мотото за обслужването на клиентите. От
    PE, сервизите получават резервни части с марково
    качество. Освен по отношение на качеството, инже-
    нерите на PE Automotive влагат сериозни усилия и в
    оптимизирането на ремонтния процес. Иновативните
                                                        9
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16