Page 14 - Proline_01_2019
P. 14

РЕШЕНИЯ












      COVIND Е ИТАЛИАНСКА ИНДУСТРИАЛНА ГРУПА, СПЕЦИАЛИЗИРАНА В

      ПРОЕКТИРАНЕТО, ПРОИЗВОДСТВОТО И МАРКЕТИРАНЕТО НА АВТОМОБИЛНИ
      КОМПОНЕНТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ПРОМИШЛЕНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА.


      Създадена в началото на 80-те години в сърцето на индустриалния център на Торино, днес компани-
      ята Covind е силен динамичен играч, с международен обхват и добре дефинирано търговско покри-
      тие, в над 70 страни по света, базиран на доказани професионалисти в автомобилния сектор, във
      всяка страна. Covind предлага най-голямата гама от едрогабаритни части за кабини и каросерия,
      за актуалните търговски превозни средства на пазара днес. Продуктовата гама на Covind включва
      резервни части с гарантирано премиум качество, които напълно покриват нуждите на международ-
      ния автомобилен парк.

      ПРОИЗВОДСТВО И НОУ-ХАУ

                                Covind произвежда пластмасови и метални изделия,
      Ноу-хау, съчетано с иновации и опит: рецепта за ус-
      пех, която определя нашата работа.          като предлага гама в 16 продуктови групи, 126 продук-
      Covind непрекъснато инвестира в технологични ино-  тови линии и приблизително 7000 артикула, включи-
      вации с цел оптимизиране на производствените про-  телно, брони, капаци, степенки, калници, врати, дръж-
      цеси. Благодарение на четирдесетгодишния си опит  ки, огледала и др.
      и висококвалифициран персонал, Covind притежава
      ноу-хау, което в съчетание с активна научноизследо- КАЧЕСТВО
      вателска и развойна дейност, осигурява надеждни
      продукти с премиум качество. Covind самостоятелно От самото начало ние следваме стандарти за качест-
      управлява целия жизнен цикъл на продуктите си, из-  во, за да гарантираме, че ви предлагаме продукти и
      ползвайки вертикално интегрирана система за про-   услуги с “неоспоримо качество”.
      ектиране на части, конструиране на матриците, про-
      изводство, боядисване и асемблиране. Техническият Covind е синоним на качество. Компанията се стре-
      отдел на Covind следва всяка фаза от производстве-  ми към консолидиране и развитие на водещата си
      ния процес - от пред проектни проучвания, обратен позиция на пазара чрез непрекъснати подобрения в
      инженеринг, до въвеждане в производство.       качеството, надеждността и безопасността на свои-
                                те продукти и услуги. За тази цел компонентите на
      За да бъде конкурентоспособна компанията, по Covind непрекъснато се подлагат на строги и щателни
      отношение на времето за реакция и качеството, контролни процеси, за да се гарантира, че продуктите
      производствените мощности на COVIND са обо-     отговарят напълно на стандартите и спецификациите
      рудвани с технологично оборудване, за производ-   на производителите. В допълнение към сертификаци-
      ството на компоненти, които използват следните ята на TUV UNI EN ISO 9001, Covind също може да се
      производствени процеси, като инжектиране под на-   похвали с сертификат Gost-R, както и с допълнителни
      лягане, термо формоване и ротационно формоване. признания, издадени от водещи компании в услугите
                                за инспекция, контрол, тестване и сертификация.



















     12
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19