Page 4 - Proline_01_2019
P. 4

НОВИ ПРОДУКТИ

      НОВИ СЕРИИ ДВИГАТЕЛНИ МАСЛА CASTROL ЗА

      ТЕЖКО НАТОВАРЕНИ ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ


                ПРОБЛЕМЪТ
                Съвременните камиони използват нови технологии, за да постиг-
                нат до 30% по-висок въртящ момент - но това води и до по-високи
                работни температури и налягания в двигателя. Така маслото работи
                в режими, по-близки до условията на разлагане, което намалява
                полезния му живот.                                ПОЛЗИТЕ
      РЕШЕНИЕТО                      Максимално удължени интервали на
       Технологията System Pro Technology™ на Castrol  смяна на маслото.
      VECTON предлага по-висока производителност, с кое- Помага за увеличаване на печалбите.
      то противодейства на разлагането на маслото; освен
      това се адаптира към по-високите работни темпера-
      тури. Това означава по-дълго запазване на експло-
      атационните свойства, което Ви дава увереност при
      максимално удължени интервали на смяна.
                ПРОБЛЕМЪТ
                Малките неща са от решаващо значение. Дори частици, 1000 пъти
                по-малки от глава на карфица, могат да причинят абразивно износва-
                не, което е съществен фактор за влошаване на работата на двигателя.
                Вследствие на агломерация саждите могат да образуват големи частици,
                които пречат на контакта на маслото с движещите се метални повърхно-
                сти и така причиняват абразия.                                ПОЛЗИТЕ
                                За дълъг и сигурен живот на двигате-
       РЕШЕНИЕТО                     ля.
       Castrol CRB Turbomax с DuraShield™ Boosters
       действа ефективно по два начина: първо, като
       противодейства на агломерацията на саждите и
       второ, като осигурява надежден защитен слой
       върху важните движещи се части на двигателя.                ПРОБЛЕМЪТ
                Грижата за камион с дълъг срок на експлоатация изисква използването
                на правилното масло, за да се предотврати създаването на проблеми
                в двигателя. С течение на времето работата при високи температури в
                комбинация с натрупването на сажди може да доведе до отлагания и
                сгъстяване на маслото, при което се блокират важни маслени магис-
                трали. В резултат може да се влоши надеждността на двигателя и да на-
                расне рискът от повреди на компоненти и принудителни престои, което
                влияе върху Вашите приходи.      РЕШЕНИЕТО                      ПОЛЗИТЕ
      Castrol CRB – универсално моторно масло, което пома- За дълъг и сигурен живот на двигате-
      га да се поддържа двигателят чист, като възпрепятства  ля.
      сгъстяването на маслото и образуването на отлагания
      по важни негови части, осигурявайки му надеждна
      защита.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9