Page 8 - Proline_01_2019
P. 8

ОБУЧЕНИЯ
      ТЕХНИЧЕСКИ ОБУЧЕНИЯ

      АВТОМОБИЛИТЕ СТАВАТ ВСЕ ПО-СЛОЖНИ И МОДЕРНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ НЕПРЕКЪСНАТО НИ

      ИЗПРАВЯТ ПРЕД НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА.

        амо с необходимата компетентност персоналът
        на автосервиза може да направи ефективно и
     Сикономично диагностика, поддръжка и ремонт на
      актуалните модели автомобили.
      Ясно структурираната система за обучения и квалифи-
      кация ще ви помогне винаги да сте в крак с най-новите
      постижения в автомобилните технологии.
      Вашите предимства с един поглед:
      1. Ефективен сервиз и по-бързо откриване на неизправ-
      ности
      2. По-голяма сигурност в ремонтните процеси
      3. Перфектно консултиране на клиентите
      4. Положителни отзиви от клиентите
      5. Оптимизиране на организацията и процесите в серви-
      за
      6. Дългосрочна лоялност на клиентите
      7. Бизнес успехи
                                 преподаватели от университети и професионални гимна-
                                 зии посещават обученията в различни сфери на автомо-
      Bosch разполага със над стогодишен опит като основен  билните обучения.
      доставчик на цялостни автомобилни системни техноло-  Високо квалифицираните лектори от Центъра за обуче-
      гии. Иновациите на Bosch създават световните стандар- ния на Бош разполагат с най-модерното оборудване и с
      ти. Не без основание, защото като водещ производител  богат автопарк за практически обучения. Теоретичните и
      на оригинално оборудване Bosch работи в тясно сътруд- практическите знания се предават ефективно с най-но-
      ничество с автомобилната индустрия в научноизследо-  вите методи за обучение. Ние подготвяме сложни теми
      вателската и развойната си дейност. Не на последно  от автомобилната индустрия, като представяме систем-
      място, продуктите на Bosch са въплъщение на най-мо-  ните технологии заедно със знанията и опита, необходи-
      дерните автомобилни технологии.
                                 ми за практическото им приложени
                                 Бош предлага технически обучения в направления: Диаг-
      С всеобхватното си ноу-хау Bosch е и компетентен   ностика, Бензиново впръскване, Дизелово впръскване,
      доставчик на услуги в областта на обучението     Комфортни системи, Алтернативни задвижвания, Ходова
      и квалификацията във всички области на        част и спирачни системи и Товарни автомобили.
      автомобилната техника.                Чрез най-новите методи на обучение теоретичните
                                 и практически знания се предават в компресирана
      Вече 20 години Центърът за сервизни обучения на Бош  форма. Наученото се проверява в края на всеки курс
      в България предоставя подкрепа и компетентни консул- и се потвърждава със съответните валидни сертифи-
      тации в процеса на професионалното усъвършенстване  кати.
      с актуална и изчерпателна програма за технически
      обучения, за които, след успешно завършване, се изда- За да бъдете успешни в техническите обучения, е много
      ва сертификат. Центърът за сервизни обучения на Бош  важно внимателно да вземете правилното решение и да
      в гр. Стара Загора е отличен пример за това повече от  посетите най-подходящите курсове за Вашите нужди. За
      20 години, а от 2017 г. Бош предлага обучения и в град  да изберете най-подходящото обучение, ние ви препо-
      София. От 1997 г. всяка година над 120 сервизни техници  ръчваме да изпълните следните стъпки:
      и служители, членове на професионални организации и  1. Помислете в коя област желаете да се усъвършенст-
                                 вате и изберете подходящото обучение на www.bosch.
                                 bg
                                 2. Попълнете формуляра и го изпратете на training@
                                 bg.bosch.com
                                 3. Ще получите имейл за потвърждение на избраното от
                                 Вас обучение.

                                 “Бъдещето на нашия бранш и прогресът в
                                 техническата област зависят от обучението на
                                 способни механици и техници.“


     6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13