Page 8 - Professional Line second issue_revised
P. 8

РЕШЕНИЯ

    ЕФЕКТИВНОСТ!
    БОШ ЧЕРТАЕ БЪДЕЩЕТО НА ТРАНСПОРТНИЯ ТРАФИК    Още на изложението за търговски автомобили IAA в Хановер стана ясно, а сега и
    панаирът за Транспортна логистика в Мюнхен го потвърди: дигиталните решения

    намаляват разходите, увеличават прозрачността на транспортния трафик, ускоряват го и
    повишават безопасността - с две думи: повече ефективност!    БОШ ДОПЪЛВА ТЕХНОЛОГИИТЕ ЗА КАМИОНИ С         все по-атрактивни - сред тях са и алтернативните кон-
    УЕБ-БАЗИРАНИ ЛОГИСТИЧНИ УСЛУГИ            цепции на задвижване, които досега не бяха печеливши
    Два са най-важните фактори за по-голяма ефективност на  поради ниската цена на дизела. Бош разработва систе-
    транспортния трафик. Трябва да се намалят оперативни- ми за хибридни и газови задвижвания, както и системи
    те разходи на товарните автомобили - един от начините  за рекупериране на топлината. 48-волтовите стартови
    е по-високата степен на автоматизация. Логистичната  хибридни задвижвания имат голям шанс да се наложат - и
    верига за доставки също трябва да стане по-икономична -  то не само заради икономията на гориво. Те печелят и
    например чрез уеб-базирани услуги.          от по-мощното енергийно захранване на борда, което е
                               основна предпоставка за бъдещите хай-тек камиони.
    НОВИ НАЧИНИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ ОПЕРАТИВНИТЕ
    РАЗХОДИ НА КАМИОНИТЕ
    В момента всеки пети камион се движи без товар. Това
    може да се промени.
    Поддържани от сензорите за ремарке, които постоянно
    отчитат местоположението и състоянието на товара,
    услугите за обмяна на превоз и системите за управление
    на транспорта могат да подобрят използваемостта на
    превозните средства. Разходите за персонала са друг
    ключов фактор при оперирането с камиони, те достигат
    до една трета от общите разходи, като надхвърлят дори
    тези за гориво. Ако управляват автоматизирани камиони,
    водачите ще могат да се концентрират върху логистич-
    ните задачи и по време на път, а за превозите на дълги
    разстояния ще е необходим по-малък брой шофьори. Тъй
    като асистиращите системи и автоматизираното шофи-
    ране намаляват брой на произшествията, съответно ще
    бъдат съкратени и разходите за застраховки. В момента  МОБИЛНА БЕЗОПАСНОСТ ОТ BOSCH
    кражбите на товари от паркирани камиони в Европа над-
    хвърлят 16 милиарда евро годишно. Тази година стартира  За Бош товарните автомобили винаги са били носители
    Secure Truck Parking - сигурно паркиране на камионите от  на новите технологии. Първите системи за впръскване с
    Bosch - още една възможност да се повиши безопасност- високо налягане и за третиране на отработените газове
    та на товарните превози.               са разработени за тях. Сега те са основата за създаване
                               на технологичните предпоставки за автоматизираното
    Свързаността увеличава прозрачността на логистичната  шофиране. Предотвратените пътно-транспортни прои-
    верига за доставки                  зшествия имат и икономически ефект. Така транспортни-
                               те компании ще намалят престоите и застрахователните
    ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА              разходи. Новите камиони в Европа и Северна Америка
    Автоматизираните камиони предотвратяват произшестви- вече са съвместими с телематичните стратегии. Ето как
    ята и ефикасно пазят околната среда. Дизеловите систе- ефективността на транспорта ще се увеличи още повече.
    ми на Бош са екологично чисти. Стандартът за емисиите
    Евро 6 е реално постижим и за камионите - дори и в  СТРАТЕГИИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ
    реалния трафик. През 2020 сравними стандарти за емиси-
    ите ще бъдат въведени в Китай и Индия. Директивите за  С различни мерки ще увеличим ефективността на зад-
    опазване на климата ще стават все по-важни за търгов- вижването с още 10%. Така оперативните разходи на
    ските автомобили. В Европа вероятно ще се въведат нови  камионите за превози на дълги разстояния ще намалеят
    лимитни стойности за емисиите от въглероден двуокис,  с около 5 000 евро годишно. За в бъдеще ще спестим още
    докато в САЩ съществуващите ограничения ще бъдат за- от оперативните разходи с помощта на автоматизираното
    тегнати. Така горивоспестяващите технологии ще стават  свързано шофиране.
    6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13