Page 10 - pl6_web revised
P. 10

РЕШЕНИЯ

    КОРОЗИЯ В РАДИАТОРА
    В NRF РАЗГЛЕЖДАХМЕ НА НЯКОЛКО ДОКЛАДА ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ ОТНОСНО
    НЕДОСТАТЪЧНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА РАДИАТОРИТЕ, И ТОВА НИ НАКАРА ДА НАПИШЕМ

    ЕДИН КРАТЪК МАТЕРИАЛ ЗА ПРИЧИНИТЕ НА
    ТОЗИ ПРОЦЕС.

       писанието на проблемите обикновено изглеждат
       по следния начин: "Лош капацитет за отопление,
    Онисък поток на охлаждащата течност през радиа-
    тора", "Теч в мястото на свързване с гумения маркуч".

    Когато разглеждаме тези доклади, често срещаме случаи,
    както е посочено по-долу.
                               Снимка № 2. Вътрешността на нагревателя е за-
                               мърсена с черно вещество

                               Когато промиваме системата, трябва да имаме пред-
                               вид, че охладителната система се състои от алуминиеви
                               топлообменници и трябва да използваме само подходящи
                               промивни течности, които не са агресивни към този метал.
                               Примери за такива течности са: хлориди, солни разтвори,
                               органични и неорганични киселини, разтвори на натриев
                               хидроксид , калий, калций, амоний и барий.
                               При обслужване на превозното средство, потребите-
                               ля често получава оферта да се използват добавки за
                               "спиране" на теча от охладителна система. И механиците
                               и потребителите на превозни средства, трябва да бъдат
    Снимка № 1. Корозирала входна тръба към радиатора
                               много внимателни, когато вземат решение да се отстрани
                               проблема по този начин. При използване на химически до-
    Състоянието на конектора (снимка №. 1) показва, че
    най-вероятно е имало електрохимична (галванична)   бавки се провеждат някои химични реакции. В следствие
    корозия. Алуминият проявява висока устойчивост на   на тези химични реакции се образуват вещества, които
    корозия, тъй като върху повърхността му се образува ок- блокират потока в топлообменниците (Снимка № 3).
    сиден слой, който ефективно го защитава. Независимо
    от това, електролитен мост се образува, когато е в пряк
    контакт с друг метал с различни потенциали. В случай
    на снимка № 1, заключаваме, че това е така, защото в
    допълнение конектора е деформиран (стоманена лента,
    метален конектор и др.). Затова винаги трябва да избяг-
    вате директен контакт между алуминий и друг метал.
    Електрохимична корозия може също да се получи,
    ако се използва грешна или некачествена охлаждаща
    течност или ако са добавени химически добавки, които
    не са разрешени за използване от производителя на   Снимка № 3. Плътна, лепкава субстанция в охлади-
    автомобила.                      телната система
    Неподходящата охлаждаща течност действа като елек-
    тролит (подобно на акумулатор), а металите с различен  При най-новите разработки в индустрията за охлаждане
    потенциал се превръщат в електроди (анод - метал с  на двигателя е важно механика да е запознат с вида на
    по-нисък потенциал, катод - метал с по-висок потен-  охладителната течност в системата и какъв тип течност
    циал), между които се получава галванична клетка.   може да се добавя безопасно. В момента не можем да
    Йонизираната охлаждаща течност може да повреди    определим вида му според цвета на охлаждащата течност.
    сърцевината на радиатора в рамките на няколко седми- На автомобилния пазар има десетки различни марки ох-
    ци след инсталирането му в системата.         лаждаща течност. Преди да използвате дадена охлаждаща
                               течност, механикът трябва да се консултира с техническа
                               документация на превозното средство или директно с
    Затова се препоръчва, системата за охлаждане на
    двигателя да се проверява веднъж на 2 години. Ако   упълномощения представител на производителя на авто-
    охладителната течност е замърсена (снимка № 2) или  мобила. Допълването на грешна охлаждаща течност може
    радиатора задръстен със субстанция подобна на тази  да причини много бърза корозия на системата и много
    показана на снимка № 2, охлаждащата система трябва  проблеми на пътя. Винаги използвайте OE документация,
    да се промие, преди да инсталирате нов радиатор.   ако имате допълнителни въпроси или неясноти относно
                               охладителните системи.

    8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15