Page 6 - pl6_web revised
P. 6

РЕШЕНИЯ

    УНИКАЛЕН СТЕНД ЗА    ПРОВЕРКА И ПОДМЯНА
    Още от производството на първия дизелов камион през 1924 г. и първия дизелов автомобил през 1936
    г., експертното ноу-хау и всеобхватен опит в дизеловите технологии и сервизното оборудване правят
    Bosch водещ световен доставчик на дизелова технология.


       ясното сътрудничество с конструкторите на двига- ят съвременните дизелови системи и да реализират нов
       тели и непрекъснатите иновации в разработката  потенциал за продажби.
    Ти производството доведоха до модерни системи
    за високо налягане през последните години. Успоредно  Ефективно и гъвкаво тестване и ремонт на компоненти.
    с това, иновативното тестово оборудване, включител-  Различните комплекти retrofit от Bosch осигуряват гъвка-
    но съответния софтуер ESI [tronic], бяха разработени с  во тестване и ремонт на компоненти според специфика-
    експертните познания на производители на автомобили.  циите на производителя. Това гарантира, че:
    Те позволяват да се диагностицира дизеловите системи  •  Законовите разпоредби за емисиите са спазени
    на превозното средство и впоследствие да се заменят  •  Определят се точните измерени стойности
    дефектните компоненти по целесъобразен начин. По   •  Възможна е оценка на гаранцията според специфи-
    този начин Bosch подпомага всички сервизи да овладе-   кациите на производителя

    4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11