Page 4 - Professional Line 3rd issue_is
P. 4

РЕШЕНИЯ     СЪВЪРШЕНСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ:

     СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИМАТИЧНИ     ИНСТАЛАЦИИ С BOSCH
     ACS 810: АВТОМАТИЧНО СЕРВИЗНО

     ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ ЗА

     ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ И АВТОБУСИ

     ACS 810 е уред за сервизно обслужване на кли-    ства. Двойният вентилатор гарантира превъзходен
     матични системи, специално разработен за из-     контрол на температурата и постоянно налягане
     искванията на автобусите и товарните автомобили   на хладилния агент по време на източването, като
     и предназначен за климатици с голям капацитет,    същевременно предпазва и вътрешните компоненти
     базирани на R 134a. Уредът контролира автоматично  от прегряване.
     източването и пълненето на хладилен агент. Сервиз-  Високопроизводителната помпа осигурява бързо и
     ните маркучи с дължина 5 м улесняват свързването   цялостно пълнене с хладилен агент.
     с всички видове климатични системи.         Уредът разполага и с интегриран принтер за подроб-
     Чрез интегрираните 2-литрови бутилки за източва-   ни протоколи. Можете изцяло да разчитате на ACS
     не и впръскване на масло могат да се обработват   810 в професионалния сервиз на климатични систе-
     големи количества компресорни смазочни веще-     ми на всички товарни автомобили и автобуси.


                                ПРЕДИМСТВАТА НА ACS 810
                                С ЕДИН ПОГЛЕД

                                •  Автоматичен режим на сервизното обслужване
                                •  Бърз и дълбок вакуум (вакуумпомпа 283 l/min)
                                •  Голям резервоар за масло (2000 ml)
                                •  Голям вътрешен резервоар (35 kg)
                                •  Дълги стандартни сервизни маркучи (5 m)
                                •  Помпа за течности за зареждане на хладилен агент
                                  и масло
                                •  Интегрирана база данни за леки автомобили и
                                  автомобили за превоз на товари и пътници
                                •  Многофазово рециклиране на хладилния агент във
                                  вакуумфазата
                                •  Интегриран тест на производителността за
                                  климатичната система
                                •  Автоматично изпускане на некондензиралия газ
                                •  Лесно техническо обслужване на вътрешния
                                  филтър
                                •  Лесно достъпна вакуумпомпа за лесна смяна на
                                  маслото
                                •  Принтер

                                Кат. № ACS 810:    S P00 000 003


     2
   1   2   3   4   5   6   7   8   9