Page 4 - pl4_revised
P. 4

РЕШЕНИЯ

     AUTOMOTIVE FORUM & EXPO     ВОДИ СВЕТОВНИЯ АВТОМОБИЛЕН     ЕЛИТ В БЪЛГАРИЯ

     От 18 до 21 октомври 2018 най-мащабното автомобилно събитие за годината у нас ще привлече топ
     мениджъри от автомобилната индустрия и най-новите технологии в Интер Експо Център, като част от
     календара на AUTOMECHANIKA, Франкфурт        рез октомври България ще се присъедини към     АРХ. ЛЮБОМИР СТАНИСЛАВОВ
        привилегированата група страни в света, които
     Пмогат да се похвалят със собствени форум и        изпълнителен директор на Аутомотив Клъстер България
     изложение, посветени на автомобилното производството
     и пазара на автомобилни части и компоненти. AUTOMO-
     TIVE FORUM & EXPO ще се състои от 18 до 21 октомври
     2018г. в Интер Експо Център. Събитието, организирано
     от Интер Експо Център и Аутомотив Клъстер България,
     ще се провежда всяка четна година.

     Ивайло Иванов, управител на Интер Експо Център,
     за AUTOMECHANIKA и Messe Frankfurt:
     50-годишната традиция на водещия световен търговски па-
          наир и най-успешната търговска марка на Messe
            Frankfurt, които са наш дългогодишен парт-
             ньор, ни дава нужната увереност в тази
              първа крачка. Вярвам, че скоро България
              ще се утвърди като алтернативна дес-
              тинация за големите компании в бранша.
              Към момента подобни събития има само
              в най-развитите държави по света, като
              Германия, САЩ, Дубай, Русия и Китай и  “AUTOMOTIVE FORUM & EXPO ще бъде ярко дока-
             други, и евентуалното утвърждаване на   зателство за възможностите на най-бързо разви-
            изложението у нас ще бъде много ясен и поло- ващата се индустрия в България. Международната
         жителен знак за сектора.“            автомобилна конференция ще демонстрира най-ус-
     Първото издание на AUTOMOTIVE EXPO ще се проведе в    пешните автомобилни проекти в Източна Европа,
     рамките на четири дни през октомври и има за цел да обхва- както и перспективите за бъдещо развитие на
     не всички видове нови технологии, електромобили, авточасти  автомобилната индустрия в България. През 2018
     и компоненти, автосервизно и гаражно оборудване, аксе-  година автомобилното производство ще достигне
     соари и консумативи за леки, лекотоварни и тежкотоварни  5% от Брутния вътрешен продукт на България,
     автомобили. Специално внимание ще бъде отделено на бъ-  създавайки устойчива екосистема от доставчици,
     дещето развитие на автомобилната индустрия в следващото  основа за ускорение и бъдещи успехи”.
     десетилетие, чрез демонстрации на технологии от утрешния  Водещи производители на компоненти за авто-
     ден: Индустрия 4,0, Електрическа Мобилност, Бързи зарядни  мобилната индустрия от България ще предста-
     станции, Хибридни автомобили и технологии за автономно  вят новости в бранша, а лектори от чужбина ще
     движение.                        споделят тенденциите за развитие в сектора и ще
                                  представят изискванията на своите компании към
     Международната автомобилна конференция AUTOMOTIVE
     FORUM ще доведе в България доказани мениджъри на гло-  българските доставчици. Паралелното провеждане
     бални автомобилни компании, който ще представят най-ус- на изложението и форума се очаква да събере на
     пешните автомобилни проекти в Източна Европа и България,  едно място ключовите фигури в тази индустрия и
     B2B платформа за срещи на международно ниво, кариерни  да им осигури възможности за индивидуални срещи,
     дни за специалисти от автомобилния и IT сектора.     дискусии и създаване на нови контакти в дните на
                                  AUTOMOTIVE FORUM & EXPO.

     За повече информация можете да посетите сайта на изложението: www.automotive-expo.bg
     2
   1   2   3   4   5   6   7   8   9