Page 6 - pl4_revised
P. 6

РЕШЕНИЯ

     СТАРТЕРИ ЗА КАМИОНИ BOSCH     И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ТЯХ


        езависимо дали температурата на паркинга на   РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА СТАРТЕРИ BOSCH
        транспортната компания е далеч под нулата или
     Нслед нощ, прекарана на място за почивка край
     магистралата - без значение кога и къде, шофьорите  За да се осигури дълъг живот на стартерите за товарни
     на камиони трябва винаги да разчитат на надеждния  автомобили въпреки тежките натоварвания, с които
     старт на двигателя, за да изпълняват сроковете за  трябва да се справят, Бош предлага богата гама от
     доставка. Поради това стартерите трябва да функ-   висококачествени резервни части.
     ционират по всяко време, защото логистичният сектор  Ако е необходим ремонт, сервизните специалисти
     зависи много от надеждността. Ето защо богатата гама  получават основните резервни части, които са преми-
     на Bosch за товарни автомобили включва мощни 12 и  нали функционални тестове по стандарта за ориги-
     24-волтови стартери и резервни части за тях. Тези ви- налното оборудване. С тях стартерите се ремонтират
     сококачествени продукти са с експлоатационен живот  бързо и лесно.
     над 1,2 милиона км. Те подхождат идеално за взиска-
     телни приложения и тежки експлоатационни условия на  ВКЛЮЧВАЩО РЕЛЕ
     магистралата и извън нея.
                                За включващото реле се
     24-ВОЛТОВИ СТАРТЕРИ                 използват само високока-
                                чествени пластмаси и метали,
                                за да се осигури особено дълъг
                                експлоатационен живот. За специални монтажни пози-
                                ции се предлагат напълно херметизирани релета.
                                Всички версии демонстрират отлична надеждност при
                                превключване. Всички те се доставят с медни кон-
                                такти със специално разработен дизайн.

                                СТАРТЕРЕН ПИНЬОН СЪС
     24-волтовите стартери на Bosch            СЪЕДИНИТЕЛ ЗА СВОБОДЕН ХОД
     се отличават с доброто си
     представяне при студен старт,            Благодарение на оптимизираната
     дължащо се на оптимизирания дизайн на котвата и   си система със специална гео-
     на корпуса на статора. Със солидната си, компактна  метрия на пиньона и пружина за
     и пестяща място конструкция тези стартери са добре  зацепване, както и на използване-
     защитени от вибрации, замърсяване и проникване на  то на висококачествени материали,
     вода. Осигуряват особено сигурно и гладко двустепенно  стартерните пиньони на Bosch гарантират безупречно
     зацепване на зъбното колело на пиньона със зъбния ве- зацепване. Износването се намалява с оптимизирани
     нец, което също допринася за високата им надеждност и  греси и процеси на втвърдяване.
     дълъг експлоатационен живот. Благодарение на модул- Особено здравите лагерни втулки на съединителя за
     ната концепция на стартерите, те могат ефективно да се  свободен ход увеличават експлоатационния живот.
     адаптират към специфичните изисквания на съответния
     търговски автомобил. За използване в големи двигатели  ЧЕТКОДЪРЖАЧ
     или двигатели с допълнителни хидравлични товари, Бош
     разработи системи за паралелно стартиране, състоящи
     се от два или три свързани стартера. Тези системи стар- Стартерите Bosch са оборуд-
     тират дизелови двигатели с обем до 90 литра и бензино- вани с особено издръжливи
     ви двигатели с обем до 180 литра.          въглеродни четки със специа-
                                лен състав на материала. За
     12-ВОЛТОВИ СТАРТЕРИ                 предпазване от корозия, те са
                                поставени в държач, изработен от
                                пластмаса или от метал със специално покритие. Пру-
     Също като другите продукти на Бош, и стартерите   жините на бобините постигат оптимален натиск върху
     непрекъснато се оптимизират и усъвършенстват. В   четката.
     12-волтовата гама, например, мощността бе допълни-  По този начин ефективността се запазва непроменена
     телно увеличена чрез четириполюсни намотки с много- през целия период на експлоатация.
     кратни вериги.
     4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11